سیستم Synchronization


طراحی و اجرای ماژول


* امکان دسترسی در هر نقطه جغرافیایی

* Sync شدن خودکار اطلاعات بین سیستم های شرکت کننده در Synchronization

* N طرفه بودن Sync

* امکان زمان بندی در زمان های مورد نظر

* رمز نگاری شدن پایگاه داده

* سرعت بالا در Sync

* مدیریت کامل و جامع بر اطلاعات

و …


شرکت:

اطلس راهبر دریا

تاریخ شروع پروژه: 1394/06/15
تاریخ اتمام پروژه: 1394/09/15
سیستم Synchronization

سیستم Synchronization
سیستم همگام سازی