مدیریت پروژه های در دست اقدام


نرم افزار سفارشی تحت ویندوز


* قابلیت مدیریت پروژه و ریسک پذیری هر پروژه

* ارائه گام های مورد نیاز به صورت هوشمند بر اساس طرح نگارشی مدیر پروژه

* ارائه ریسک و سود هر پروژه

* قابلیت شخصی سازی گزارش ها

* قابلیت اتصال از راه دور به تمام مشتریان

و …


شرکت:

مهندس قاسمی

تاریخ شروع پروژه: 1395/01/27
تاریخ اتمام پروژه: 1395/03/26
مدیریت پروژه های در دست اقدام

مدیریت پروژه های در دست اقدام
مدیریت پروژه
مدیریت پیشرفت پروژه