نرم افزار جامع کنتور هوشمند آب


سیستم مانیتورینگ


* دریافت اطلاعات از کنتور

* قابلیت اتصال مستقیم به کنتور و دریافت و آنالیز اطلاعات

* استاندار رسمی Encoding و Decoding اطلاعات

* ارائه چارت و نمودار های مختلف

* قابلیت اتصال به HHU

* اجرای پروتکل استاندارد M-Bus

* قبلیت تنظیم کنتور و HHU

* و ...


شرکت:

آب و فاضلاب

تاریخ شروع پروژه: 1396/03/07
تاریخ اتمام پروژه: 1396/07/10
نرم افزار جامع کنتور هوشمند آب

نرم افزار جامع کنتور هوشمند آب
کنتور هوشمند
کنتور آب