اتوماسیون اداری شرکت داتیس


اتوماسیون اداری


* تعیین و پیگیری ماموریت

* سفارش و تولید محصول

* قابلیت تعامل با مشتری از طریق پیامک

* قابلیت ارسال پیامک

* سطح دسترسی مشخص برای تمام واحد

* رهگیری و تفکیک کارهای کابران

* مدیریت کامل ارتباط با مشتریان (CRM)

* و ...


شرکت:

داتیس

تاریخ شروع پروژه: 1398/03/28
تاریخ اتمام پروژه: 1398/09/01

این پروژه در حال توسعه (ارتقا) میباشد.
اتوماسیون اداری شرکت داتیس